English

Lesson 1 Unknown words Almost – Համարյա Different – Տարբեր Popular – Հանրաճանաչ Noisy – Աղմկոտ Budgie – Թութակ Cricket – Մահակախաղ Nothern – Հյուսիսային Cub – Ձագ Seal – Կնիք Until – Մինչև