Դաս 5.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Մի երևակայական երկրում գիտեն գրել միայն 2 և 8 թվանշանները։ Քանի՞ միանիշ, երկնիշ և եռանիշ բնական թվեր կարող են գրվել այդ երկրում։

Միանիշ-2,8

Երկնիշ-22,28,82,88

Եռանիշ-222,228,282,288,882,828,822,888

2) Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք թվաբանական գործողությունների նշաններից մեկը ( + , – , ⋅ , ։ ), որպեսզի ստացվի հավասարություն.

ա) 5 + 2 = 49 : 7,          գ) 6 + 7 = 24 — 11,  ե) 18 — 10 = 2 x 4,

բ) 30 — 25 = 20 : 4,      դ) 7 x 5 = 80 — 45,     զ) 55 — 11 = 44 + 0։

3) Թեյամանի և երեք բաժակների տարողությունը 1300 գ է։ Թեյամանի տարողությունը 500 գ-ով ավելի է, քան բաժակինը։ Ինչքա՞ն են թեյամանի և բաժակի տարողությունները։

1300-500=800 գրամ

1+3=4 հատ

800:4=200 գրամ բաժակ

200+500=700 գրամ թեյաման

2 ԵՂԱՆԱԿ

3x+x+500=1300

3x+x=1300-500

4x=800

x=200գրամ բաժակ

200×3=600 գրամ

200+500=700 գրամ թեյաման

4) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրե՛ք 10 անգամ.

ա) 7,02×10=70,2

բ) 83,204×10=832,04

գ) 20×10=200

դ) 0,008×10=0,08

Լրացուցիչ(տանը)

5) ABC եռանկյան AB կողմը BC կողմից մեծ է 15 սմ-ով, իսկ AC կողմը AB կողմից փոքր է 5 սմ-ով։ Գտե՛ք ABC եռանկյան պարագիծը, եթե |AB|=40 սմ։

40-5=35 սմ

40-15=25 սմ

25+35+40=100 սմ

6) Կոորդինատային հարթության վրա գծե՛ք ABCD քառանկյուն՝

A (–2, +1), B (0,+3), C (+3, 0), D (+1,–2) գագաթներով։

7) Երկուլիտրանոց և երեքլիտրանոց անոթներով տեղափոխում են

80 լ արևածաղկի ձեթ։ Երկուլիտրանոց անոթների քանակը

նույնն է, ինչ որ երեքլիտրանոցներինը։ Ընդամենը քանի՞ անոթ է

օգտագործված։

80:(2+3)=16 հատ

16×2=32 լ

16×3=48 լ

48+32=80 լ

16 հատ երկուլիտրանոց

16 հատ երեքլիտրանոց

8) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.

ա) 32,11։100=0,3211

բ) 0,005:100=0,0005

գ) 2,32:100=0,0232

դ) 1534,1:100=15,341

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s