Մաթեմատիկա

1) Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշաններից որևէ մեկն

այնպես, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 5 · 7 > –1, 

բ) 0 < (–3) · (–4), 

գ) (–1) · (–4) > –1,

դ) –4 < 2 · 3, 

ե) (–5) · 2 < 0, 

զ) 5 · 7 > (–4) · (–9)։

2) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (–2) · (|–4| – |–8|) = 8

բ) (|–21|+|+4|) ։ (–5) = 5

գ) ((–3) · (–7) – (–2) · |–4|) · (–6) = -174

դ) (|–9|+|–1|) ։ (18–(–|6|))։

3) Ո՞ր թվանշանով է վերջանում 5-ի բաժանվող զույգ թիվը։

5; 0

Լրացուցիչ(տանը)

4) Տրված է երկու կոտորակ։ Առաջին կոտորակի համարիչը 6 անգամ

մեծ է երկրորդ կոտորակի համարիչից, իսկ հայտարարը 5 անգամ

փոքր է երկրորդ կոտորակի հայտարարից։ Ինչի՞ է հավասար

առաջին և երկրորդ կոտորակների հարաբերությունը։

18/10
3/50
18/10:3/50=30

5) Թվի կեսի կեսը հավասար է 12-ի։ Գտե՛ք այդ թիվը։

12×2=24

6) Առաջին փականագործին 120 մանրակ պատրաստելու համար

պետք է 3 ժամ, իսկ երկրորդին՝ երկու անգամ ավելի։ Ինչքա՞ն

ժամանակում փականագործները, աշխատելով միասին, կպատրաստեն 600 մանրակ։

120:3=40 (1ժ)
120:6=20 (1ժ)
40+20=60 (միասին 1ժ)
600:60=10 (ժ)

Մաթեմ

Առաջադրանքներ

1) Համեմատե՛ք.

ա)16-ի 37 %-ը   =   37-ի 16 %-ը

բ) 72-ի 94 %-ը   =   94-ի 72 %-ը

գ) 88-ի 56 %-ը   =   56-ի 88 %-ը

2) Համաձուլվածքը բաղկացած է 25 % կապարից և 75 % երկաթից։

Քանի՞ կիլոգրամ կապար և քանի՞ կիլոգրամ երկաթ պետք է վերցնել 15 կգ այդպիսի համաձուլվածք ստանալու համար։

15×75:100=11.25

3) Կռահե՛ք քառակուսու կողմի երկարությունը, եթե նրա մակերեսն է`

ա) 36 սմ= 6×6

բ) 64 սմ2 = 8×8

գ) 1 սմ2 = 1×1

դ) 25 մմ2 = 5×5

ե) 49 մմ2 = 7×7

4) Ժամացույցի րոպեի սլաքը 1 ժամում պտտվում է 3600­ով։ Քանի՞

աստիճանով կպտտվի րոպեի սլաքը 5 րոպեում, 10 րոպեում, 15

րոպեում, 20 րոպեում։ Կազմե՛ք անցած ժամանակի և րոպեի

սլաքի պտտվելու անկյան մեծության միջև կախման աղյուսակը։

Ինչպիսի՞ կախում ստացվեց։

360:60=6

6×5=30

6×10=60

6×15=90

6×20=121

մաթեմատիկա

1) Ուղղանկյան մակերեսը 900 սմ2 է։

Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է նրա մակերեսի 1 %-ը: Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է նրա մա­կերեսի 16 %-ը։

900:100=9

9×16=144

2) Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի 20 %-ը։

300:100=3

3×20=60

3)Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝

30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքել

երկու գյուղացիները։

1500:100=15

15:30=450

1500-450=1050

1500+1050=2550

4)Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի ¼-ը։ Ճանապարհի քանի՞ տոկոսն է նա անցել։

100:4=25

մաթեմատիկա

1․ Ո՞ր թիվն է հաջորդում 148579 թվին։

148580


2․ Ո՞ր թիվն է նախորդում 48547 թվին։

48546


3․ Համեմատի՛ր․
 9999> 9998
 1001000 =1001000
 375648 < 385648
 89337658 < 3321002567
 111111 > 11112


4․ Արեգն իր մտապահած թիվը բազմապատկեց 3-ով, ստացված թվին գումարեց 7 ու
արդյունքը բաժանելով 2-ի ստացավ 20: Գտնել Արեգի մտապահած թիվը:

20×2=40 – 7 = 33      


5․ Հեծյալը պետք է անցնի 140 կմ ճանապարհ։ Նա 3 ժամ ընթացել է՝ յուրաքանչյուր
ժամում անցնելով 20կմ և 4 ժամ՝ յուրաքանչյուր ժամում անցնելով 14կմ։ Հեծյալին
ինչքա՞ն ճանապարհ է մնացել անցնելու։

3×20=60      4×14=56       140-60-56=24


6․ 3 ժամում կառքն անցավ 65կմ։ Առաջին ժամում այն անցավ 25կմ, երկրորդում՝ 4կմ-ով
պակաս։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ կառքն երրորդ ժամում։

25-4= 21    65-21-25=19


7․ Մի դպրոցում կա 217 աշակերտ, իսկ մյուսում՝ երկու անգամ ավելի։ Երկրորդ
դպրոցում որքանո՞վ ավելի աշակերտ կա, քան առաջինում։ Ընդամենը քանի՞ աշակերտ կա
երկու դպրոցներում։

217 աշակերտ    3×217=651

մաթեմատիկա

903.

ա)1/143, 1/142, 1/24, 1/16, 1/14, 1/9

բ)1/8, 1/9, 1/12, 1/16, 1/216, 1/220

905.

1)Քանի կմ անցավ մարդատար ավտոմեքենան:

240:3=80կմ

2)Քանի կմ անցավ բեռնատարը:

240:4=60կմ

3)Քանի կմ մնաց անցնելու մարդատար ավտոմեքենային:

240-80=160կմ

4)Քանի կմ մնաց անցնելու բեռնատարին:

240-60=180կմ

Պատ.160կմ, 180կմ

921.

Կոտորակի մեջ գիծն անվանու են կոտորակի գիծ:

Կոտորակի գծից վերև գրված թիվն անվանում են համարիչ:

Կոտորակի գծից ներքև գրված թիվն անվանում են հայտարար:

922.

3/9, 2/3, 3/6, 2/4, 4/8, 4/6

925.

1)Որքան է քառակուսու մակերեսը:

6×6=36սմ քառ.

2)Որքան է քառակուսու մակերեսի 2/3 մասը:

(36:3)x2=24սմ քառ.

Որքան է խնձորի 4/6 մասի զանգվածը:

(24:6)x4=16կգ

927.

ա) (415:5)x2=166կգ

(480:6)x5=400դրամ

բ) (18:3)x2=12ժ

(320:8)x6=240լ

գ) (510:17)x2=60մ քառ.

(480:16)x5=150կմ

մաթեմատիկա

Վարժ.843

1/9 1/3 1/6 1/4 1/8 1/6

Վարժ.844

8-ի 1/2-ը = 4

8-ի 1/4 = 2

Վարժ.847

ա)

1սմ – մետերով 1/100

1դմ – մետերով 1/10

1մ – կիլոմերով 1/1000

1մմ – սանտիմետրերով 1/10

բ)

1կմ – տոննայով 1/1000

1ց – տոննայով 1/100

1կմ – ցենտերով 1/100

1գ – կիլոգրամով 1/1000

գ)

1ժ – օրով 1/24

1ր ժամով 1/60

1վ – րոպեով 1/60

1տարին – դարով 1/100